Årsberetning

Årsberetning for Dansk Kunstnerråd
Maj 2016 – Maj 2017

14102626_1126926467355375_315423599461441296_n

Dansk Kunstnerråd som paraplyen

Dansk Kunstnerråd skal – som paraplyorganisation for i alt 24 medlemsorganisationer – være et mødested mellem kunstarterne internt og et mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og samfundsdebatten (politikerne, dagspressen, meningsdannerne, publikum). Dansk Kunstnerråd har i perioden maj 2016 – maj 2017 gennem udvalgsarbejde og interessevaretagelse løbende sat fokus på:

– Kunststøttesystemet
– Kunstens tilgængelighed i hele landet
– Kunstneriske fag i folkeskolen herunder kunst og kultur i den åbne folkeskole
– Kunstnerisk frihed, censur og selvcensur
– Public Service og kunsten
– Kunstnernes arbejds- og produktionsforhold

Flytning til nyt Kulturfællesskab på Nørrebro

Pr. august 2016 flyttede Dansk Kunstnerråd til et nyt kulturfællesskab på Hillerødgade. Hensigten med flytningen har været at spare på driftsudgifterne til lokaler og samtidig søge arbejdsfællesskab med andre organisationer inden for kulturbranchen. Flytningen forløb godt – og foruden det daglige lille kontor råder Dansk Kunstnerråd nu over adgang til the-køkken og flexrum samt bestyrelseslokale og tagterrasse, som også udlånes gratis til vores medlemsorganisationer.

Sekretariatet

Foruden lønudgifter til den daglige ledelse af kontoret har det været muligt at få to universitetspraktikanter ulønnet i et 5 måneders uddannelsesforløb fra Københavns Universitet. Praktikanterne, Maibritt Nielsen og Anita Mølgaard Gjelstrup, startede på kontoret pr. februar 2017 og er i sekretariatet frem til udgangen af juni måned. De har hjulpet med forberedelser til fyraftensmøder og arbejder desuden begge på en opgave om organisationen, herunder en fortælling om Dansk Kunstnerråds historiske rolle – og vores rolle som interessevaretager.

Hjemmeside og platform på sociale medier, herunder blog

Dansk Kunstnerråd opdaterer løbende nyheder og begivenheder på vores facebookside og hjemmeside med relevante nyheder for vores medlemsorganisationer. Arbejdet med at få en ny og tidssvarende wordbaseret hjemmeside blev afsluttet i 2016 og DKR har sidenhen lanceret en blog, hvor kunstnere og meningsdannere får mulighed for at komme ud med relevante budskaber, senest har vi haft en syrisk fribyforfatter til at skrive et indlæg. I løbet af bloggens eksistens har vi desuden bragt indlæg af:

Inge-Helene Fly, forfatter (om ytringsfrihed )
– Anders Laursen (om besparelser på kunst og kulturområdet)
– Gritt Uldall Jessen (om scenekunst og besparelser/uafhængighed

Der er desuden oprettet en twitter-konto, hvor vi forsøger at dele nyheder og statements mens de stadig er brandvarme.

Økonomi-styring – fokus på driftsbesparelser og nye indsatsområder

Dansk Kunstnerråd har gennem flytning til nye og billigere lokaler opnået driftsbesparelser. Pga. dobbelt lønning i forbindelse med aftrædelse af tidligere sekretariatsleder, har udgifterne til lønninger i år været højere. Herudover har der været udgifter til etablering af en helt ny platform for kommunikation og økonomistyring (udvikling af ny hjemmeside samt etablering af bogføringsprogrammet Economics). Der er opnået besparelser gennem opsagte telefonabonnementer og der ligger en gennemgribende strategi om at besparelserne skal gå til aktiviteter i Dansk Kunstnerråd.

Udvalgte temaer: kunst og kultur i den åbne folkeskole

På indholdssiden har bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd valgt at sætte særlig fokus på flg. temaer:

-Kunst og kultur i den åbne folkeskole
-Ytringsfrihed og kunstens nødvendighed
-Kunstnernes produktionsforhold
-Kunst og public service

 

Eksterne aktiviteter

Paneldebat om ytringsfrihed med kunstnere og meningsdannere på Kulturmødet Mors

Danske kunsterne og danske kunstnere med anden etnisk herkomst var aktører i en debat omkring ytringsfrihed og kunstens nødvendighed. En debat der kom ind på alt det kunsten kan bidrage til samfundsmæssigt. Deltagere i paneldebatten var meningsdanner og tidligere journalist på Jyllandsposten Flemming Rose, skuespiller Marie-Lydie og forfatter Inge-Helene Fly, som oversatte digte af den syriske digter Jan Pet Khorto. Der var fuld hus til debatten i Værket, som blev modereret af Christian Have.

14079701_1122871281094227_3476885045634613125_n14067743_1122871324427556_673606238180822721_o

Fyraftensmøde om kunstnernes produktionsforhold i Dansk Kunstnerråds lokale

Der er behov for, at danskerne ved mere om kunstnernes produktions- og levevilkår. Dette var baggrunden for at Dansk Kunstnerråd i februar 2017 indkaldte til fyraftensmøde. Hvorfor har kunsten ikke et analyse-institut som idrætten? Kunst – og kulturbranchen skaber værdi for samfundet. Mange kunstnere har en patchwork-indtjening, som kun i yderst begrænset omfang, består af kunststøtte. I panelet havde DKR inviteret Mogens Jensen (S) og musiker Kristina Holgersen samt Gritt Uldall-Jessen fra Uafhængige Scenekunstnere. Debatten blev modereret af næstformand i Dansk Kunstnerråd, Lena Brostrøm Dideriksen. Jørgen Thorup bød velkommen og samlede op og der blev sammenfattet et paper fra fyraftensmødet med væsentlige pointer som blev fremsendt til deltagere.

15937069_1247501671964520_6025796636452648948_o

Kunstnere i Klassen (KIK-projektet)

Lærer-kunstner-gruppen i Dansk Kunstnerråd har i løbet af en lang årrække udarbejdet et pilotprojekt, en slags mainstreaming af Herlevs kulturelle rygsæk, med kunstnere fra 6 kunstarter som arbejder på forskellige klassetrin, til afprøvning på to skoler i Thisted kommune, henholdsvis Hurup og Tingstrup folkeskoler. Ved udgangen af 2016 lykkedes det at få den sidste funding i hus og Kunstner i Klassen afvikles nu i uge 39 og uge 40 på de to skoler. Sekretariatet har i februar 2017 besøgt de to folkeskoler og afholdlt møder med ledelsen. Herefter er der lavet open-call for at finde nye relevante aktører i projektet (som er til godkendelse i Huskunstnerudvalget).

 

Politisk interessevaretagelse

Høringssvar /pressemeddelelse om Public service rapporten

I perioden maj 2016- maj 2017 er der, i regi af Dansk Kunstnerråd og dets medlemsorganisationer, skabt en række tiltag, som fremmer viden om public service udvalgets arbejde, herunder pressemeddelelse om public service udvalgets rapport.

Møde med Kulturministeren

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd afholdt i marts 2017 møde med Kulturministeren, hvor vi bl.a. redegjorde for samarbejdsflader. Der blev udviklet en sammenfatning fra mødet. Dette paper vil blive brugt til at diskutere relevante udfordringer og samarbejdsflader ved Dansk Kunstnerråds årsmøde i maj 2017.

Politiske møder med Kulturordførere

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd har afholdt en række møder med ordførerne i henholdsvis Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialdemokratiet. Til møderne har vi gennemgået relevante kunstpolitiske temaer. Det er vores hensigt at nå hele det politiske spektrum rundt inden udgangen af 2017

Fyraftensmøde i Fællessalen på Christiansborg

Dansk Kunstnerråd har i samarbejde med Kulturmødet Mors og Have Kommunikation arbejdet på forberedelserne til et Fyraftensmøde på Christiansborg hvor kunst og kultur er på dagsorden. Der er lagt op til en anderledes samfundsdebat hvor kunst og kultur i den åbne folkeskole og kunst og kultur i erhvervslivet er på dagsordenen. En række professionelle kunstnere skal præsentere deres tanker mens politikere skal agere panel. Publikum bliver inddraget i de kunst og kulturpolitiske dagsordener. Debatten modereres af Clement Kjersgaard. Sekretariatet i Dansk Kunstnerråd har stået for at arrangere konferencen, som løber af stablen 22. maj i Fællessalen på Christiansborg. Som optakt til Kulturmødet Mors har Dansk Kunstnerråd ligeledes arbejdet med at arrangere et lokalt optaktsmøde i Skjød hvor lokale byrødder diskuterer scenekunstens rolle. Arrangementet finder sted 15. Maj og er et samarbejde mellem Dansk Kunstnerråd og Kulturmødet Mors.

15259318_1203557196358968_465980417199964598_o

Skatteudvalget i Dansk Kunstnerråd – Skattevejledning digitalt

Kunstnerrådets skatteudvalg forsøger først og fremmest at hjælpe kunstnerne at navigere i systemet, bl.a. ved den årlige udgivelse af skattevejledningen Kunstnernes Beskatning, som udkom i endelig form i marts 2017, hvorfra den kan downloades.

 

Kunstnerboliger

Hirsholmene 

Hen mod 120 professionelle kunstnere har siden 1997 benyttet Kunstnerrådets kunstnerboliger på Hirsholmene, som er et unikt miljø. Selvom det altid har været en sideaktivitet, har driften af kunstnerboligerne krævet en del administrative ressourcer gennem årene. Bestyrelsen for Dansk Kunstnerråd beslutttede at afvikle sit engagement i 2016 – og det blev formelt set gjort gennem sekretariatet i Dansk Kunstnerråd.

Klitgården

Kunstnerrådet er medlem af bestyrelsen i Klitgården og udpeger desuden 3 af 4 medlemmer til det udvalg, som tildeler legatophold til kunstnere. I alt er der tale om cirka 15 ophold pr. år. En forudsætning for af få tildelt et legatophold er at man er medlem af en af vores medlemsorganisationer.

Lille Skiveren

Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren ejes formelt af en fond, hvor 7 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer – de reelle ejere og brugere – har den bestemmende indflydelse. Kunstnerrådet deltager i Fonden og i en del administration. Kunstnerrådet er medlem af Skandinavisk Forening i Rom og følger foreningens virke via de nordiske kunstnerråds repræsentant i bestyrelsen, og arbejder i øvrigt for så vidt mulig at styrke kendskabet i Danmark til foreningen og dens kunstnerhus.

 

Lærer-Kunstner-Gruppen

Kunstnerrådets lærer-kunstner-gruppe, som samler deltagere fra nogle af kunstnerorganisationerne og fra lærerforeningerne for de praktisk-musiske fag, har i løbet af året fortsat drøftet hvordan børns møde med kunsten og de kreative fag i folkeskolen kan fremmes. Selvom folkeskolereformen har betydet en større åbenhed over for lokalsamfundet og samarbejder med kultur- og musikskolerne, er de kreative fag fortsat lavt prioriteret, og de gode tiltag der finder sted, foregår som regel på projektbasis. Lærer-kunstner-gruppen udarbejdede sidste år et pilotprojekt, en slags mainstreaming af Herlevs kulturelle rygsæk, med kunstnere fra 6 kunstarter som arbejder på forskellige klassetrin, til afprøvning på to skoler i Thisted.

17022345_1291627117551975_5773405298536191389_n

Lærer-kunstner-gruppen har i en årrække udarbejdet et pilotprojekt, en slags mainstreaming af Herlevs kulturelle rygsæk, med kunstnere fra 6 kunstarter som arbejder på forskellige klassetrin, til afprøvning på to skoler i Thisted kommune. DKR modtog medfinansiering til den resterende finansiering af projektet ved udgangen af 2016. Dette omfattede bl.a. midler fra Færchfonden og Region Nordjylland.

 

Det nordiske samarbejde

Dansk Kunstnerråd arbejder fortsat sammen med sine søsterorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Samerland. De nordiske kunstnerråd mødes, udveksler erfaringer og forholder sig så vidt muligt samlet til det nordiske kultursamarbejde og til tider også til europæiske og internatonale tematikker. I marts mødtes de nordiske kunstnerråd i Helsinki i forbindelse med Nordisk Mininsterråds konference om kunst, kultur og integration. Anne-Mette Wehmüller, Jørgen Thorup og Iben Elstrøm deltog rep. for DKR. Herudover deltog Jørgen Thorup og Anne-Mette Wehmüller i et internt samarbejdsmøde med vore nordiske samarbejdspartnere KLYS i Stockholm i marts 2017.

Dansk Kunstnerråd og repræsentationer

  • Dansk Kunstnerråd er repræsenteret flg. steder
  • Det Danske Filminstituts kontaktudvalg
  • Kunstnernes Retshjælps bestyrelse
  • Bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design
  • Kulturfonden Danmark og Finland
  • Samrådet for Ophavsret
  • Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
  • Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab
  • Udenrigsministeriets Beach Club
  • Danmarks Biblioteksforening

 

Interne arbejdsgrupper/samarbejder i Dansk Kunstnerråd

Stage of Art Dansk Kunstnerråd er medlem af styregruppen i Stage of Art. Stage of Art omfatter arbejdet med paneldebatter og samarbejder på bl.a. folkemødet Bornholm, Kulturmødet Mors og Ungdommens folkemøde. Arbejdet har bl.a. omfattet fundraising samt forberedelse af paneldebatter til Folkemødet på Bornholm og til Kulturmødet Mors.

Skatteudvalget opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og følger problematikken kunstnere og skat.

Implementeringsgruppen arbejder for at implementere UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed.

Arbejdsgruppen for de kreative fag arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og ungdomsuddannelser. Samarbejdet har bl.a. omfattet open-call til Kunstner i klassen projektet.

Public service gruppen har til opgave at skabe debat og forståelse for den kunstneriske og kulturelle dimension i public service-begrebet og vil følge arbejdet i regeringens Public service-udvalg tættest muligt.

Beretningen er fremlagt for bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd og godkendt ved Dansk Kunstnerråds årsmøde 15. maj 2017